زمان بارگزاری این صفحه: 3:22 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مرسی

حسنی مبارک تبرئه شد.

صدای گیلان – دادگاهی در مصر حسنی مبارک را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

عناوین ویژه