زمان بارگزاری این صفحه: 8:48 AM UTC

نوشته هایی با برچسب منع قانونی تبلیغات انتخابات

وزیر کشور؛ منع قانونی برای تبلیغات انتخاباتی در خارج از وقت اداری برای مسوولین دولتی وجود ندارد

رحمانی فضلی گفت؛ اگر یک مدیرکل به صورت شخصی و خارج از وقت اداری برود تبلیغی کند منعی ندارد.

عناوین ویژه