زمان بارگزاری این صفحه: 12:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب منوچهر جمالی عضو جدید شورای رشت می شود

منوچهر جمالی عضو جدید شورای رشت می شود

پس از انتخاب کاظمی به عنوان شهردار رشت از طرف شورای چهارم ، در صورت تایید این انتخاب از طرف وزارت کشور ، منوچهر جمالی به عنوان جایگزین کاظمی ، عضو جدید شورای رشت خواهد شد.

عناوین ویژه