زمان بارگزاری این صفحه: 7:57 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ندیمی؛ جریمه غیبت سربازی برای عموم است نه فقط آقازاده ها.

ندیمی؛ خرید خدمت سربازی برای عموم است نه فقط آقازاده ها.

باید توجه داشت که این یک قانون است و برای عموم مردم در نظر گرفته شده است نه یک قشر خاص و آقازاده. به هر حال ماباید حدود 1.5 تا 2 میلیون نفری را که هم اکنون به عنوان ناهنجاری درجامعه شناخته می شوند تعیین تکلیف کنیم.

عناوین ویژه