زمان بارگزاری این صفحه: 1:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب همنشینی فروغ و هیتلر در تهران!

همنشینی فروغ و هیتلر در تهران!

صدای گیلان – بعدها شنیدم که آلمانها پنداشته بودند تماشاگر ایرانی به آنها به عنوان فاشیست توهین کرده است.

عناوین ویژه