زمان بارگزاری این صفحه: 6:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب همنشینی فروغ و هیتلر در تهران!

همنشینی فروغ و هیتلر در تهران!

صدای گیلان – بعدها شنیدم که آلمانها پنداشته بودند تماشاگر ایرانی به آنها به عنوان فاشیست توهین کرده است.

عناوین ویژه