زمان بارگزاری این صفحه: 4:54 AM UTC

نوشته هایی با برچسب هیئت رییسه

گمانه زنی درباره انتخابات هیئت رییسه شورای شهر رشت

محوریت اصلی ریاست کرسی شورا در طیف اکثریت قریب به یقین کاظمی خواهد بود که از اقبال بیشتری بر خوردار است.

عناوین ویژه