زمان بارگزاری این صفحه: 4:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب هیات رییسه شورای شهر رشت

انتخابات هیات رییسه شورای شهر رشت به دستور فرماندار کنسل شد

فرماندار: فرصت بیشتر به اعضای شورای رشت برای انتخاب هیات رییسه داده شد

عناوین ویژه