زمان بارگزاری این صفحه: 6:12 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پل غازیان، انزلی

نظرگاه بی نظیر پل تاریخی غازیان انزلی

پل تاریخی غازیان در انزلی، نظرگاهی بی نظیر به آبی بیکران خزر، بندرگاه مه آلود و کشتی های رنگارنگ پهلو گرفته در اسکله ها از یک سو و تالاب و آبراهه هایش از دیگر سو است.

پل غازیان

عناوین ویژه