زمان بارگزاری این صفحه: 4:56 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پیرمؤذن نماینده اردبیل

افشاگری تازه نماینده آستارا علیه نماینده اردبیل

بسیاری از کسان دیگر از جمله فامیل های این نماینده و شرکای تجاری وی نیز در آنجا صاحب ملک هستند و حتی برادرخانم، بردار ایشان که اکنون ساکن آمریکاست، نیز در این منطقه ملک دارد.

نماینده استارا و اردبیل

عناوین ویژه