زمان بارگزاری این صفحه: 10:18 AM UTC

نوشته هایی با برچسب کاندیداهای شهرداری رشت

فینالیستهای ماراتن انتخاب شهردار رشت

در میان ۷ گزینه منتخب در مرحله نخست رقابت میان ثبت نام کنندگان که البته مشخص نیست بر اساس چه معیار و مبنایی صورت گرفت نام سه کاندیدا اکنون بیش از بقیه کاندیداها شنیده می شود

شردار رشت

عناوین ویژه