زمان بارگزاری این صفحه: 5:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت

10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت

رضوانی؛ سه سال گذشته 40 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت های فرودگاه سردار جنگل هزینه شد و امسال نیز 10 میلیارد تومان اعتبار صرف توسعه زیرساخت ها خواهد شد.

عناوین ویژه